Pravidla pro přijímání darů

Pravidla pro přijímání sponzorských darů

Pravidla pro přijímání darů:

– dary finanční i věcné za organizaci přijímá ředitel organizace
– zařízení uzavírá s dárcem darovací smlouvu
– ekonomka nebo účetní vede písemnou evidenci přijatých darů a podává daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu
– za zanesení daru do účetní evidence, za ocenění věcného daru podle cen v místě a čase obvyklých odpovídá účetní organizace

– občané nebo organizace mohou darovat našemu zařízení: finanční hotovost nebo věcné dary hmotného charakteru.  Činí tak dobrovolně, bez nátlaku a dle vlastního uvážení, bez nároku na nějaké další zvýhodňování z naší strany

– dárci bude vystavena Darovací listina. Ta je vyplněna a je podepsána oběma stranami. Darovací listina je vyhotovena ve dvou provedeních. Jedno provedení dostává dárce a druhé se ponechává v zařízení (zakládá v našem podniku do Knihy darů)

– věcné dary jsou zaevidovány do majetku ÚSS a provádí se u nich inventura jako u ostatního majetku našeho podniku.

– organizace smí přijímat věcné dary jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele

Použití daru:
– je-li dar účelový, je jeho použití vázáno účelem, který je ujednán ve smlouvě
– pokud je finanční dar neúčelový, je zdrojem rezervního fondu organizace nebo je zahrnut do příjmů organizace v daném roce

Obchodní vzorek, bonus, drobné věci převážně určené k přímé spotřebě pro obdarovaného nebo určené pro organizaci nebo její jednotlivý úsek:
– nejsou považovány za dar
– lze je přijmout bez souhlasu zřizovatele
– za organizaci jsou oprávněni je přijímat: ředitel, vrchní sestra, vedoucí stravování a skladů

Drobné pozornosti pro celý kolektiv:
– drobnou pozorností jsou: květiny, káva, čokoláda, bonboniéra, zákusky atd.
– pokud uživatel, rodina trvá na předání pozornosti a ze společenských důvodů ji nelze odmítnout a pracovník pozornost přijme, zapíše přijetí do jiné evidence a darovací smlouvě nepodléhá
– k tomuto účelu je na pracovišti zaveden sešit na „DROBNÉ DARY“
– evidence obsahuje datum, popis daru, jména pracovníka, který dar převzal
– eticky nepřijatelné a nepřípustné je, aby pracovník přijal od uživatele nebo rodiny peníze, drahý dárek.